Astrea Consulting AB

KONFLIKTER OCH KONSTRUKTIVA SAMTAL

Konflikter och intressemotsättningar är en del av utvecklingen i en organisation. En erfaren och kompetent ledare hanterar detta som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet och inte nödvändigtvis som något negativt. En grundförutsättning för att nå dit är att du som ledare har beredskap och kunskap att hantera konflikter och att föra konstruktiva samtal. Med en tydlig kommunikation och beredskap för tidig problemlösning kommer man långt i att förhindra destruktiva processer.

Denna utbildning ger dig verktyg som hjälper dig att förebygga och hantera konflikter. Du som ledare ska se konflikten ur ett nytt perspektiv och därmed påverka diskussionen i en positiv och konstruktiv riktning.

UTVECKLA GRUPPEN

På arbetsplatser med ett öppet klimat och en väl fungerande kommunikation tar varje individ ansvar för sina egna och för gruppens uppgifter. Väl fungerande arbetsgrupper bygger på individers förmåga att mötas, enskilt eller i grupp, och med medarbetare som känner sig delaktiga finns goda förutsättningar för ett effektivt samarbete. En företagskultur som främjar samarbete är direkt avgörande för ett företags lönsamhet och framgång.

Efter många års arbete med utveckling av arbetsgrupper vet vi vad som krävs för att skapa framgångsrika grupper.